Skip to content

MRFs Leveransvillkor Tunga fordon

Reparationsvillkor för Tunga Fordon

1. Tillämplighet

Dessa bestämmelser gäller vid köp för yrkesmässigt bruk av följande fordon: lastbils- och busschassier, färdiga lastbilar och bussar samtliga med totalvikt över 3.0 ton samt påbyggnader, släp- och påhängsvagnar.

2. Bindande avtal

Ett avtal om köp av fordon (avtalet) är bindande för båda parter när det undertecknats av behörig företrädare för köparen och säljaren.

3. Inbytesfordon

A. Köparen försäkrar att det angivna inbytesfordonet inte har något av honom känt allvarligt fel och att det är hans egendom utan annan inskränkning i äganderätten än som följer av att det står som säkerhet för den skuld som angivits i avtalet. Om det visar sig att skulden är högre än köparen uppgivit sänks nettopriset på inbytesfordonet med motsvarande belopp.
B. Fordonet ska levereras med samma utrustning som vid värderingstillfället om inte annat överenskommits. Om köparen inte underhållit fordonet i enlighet med tillverkarens anvisningar eller om det förlorat mer i värde än vad som följt av normal användning får säljaren kräva en omvärdering av fordonet.

4. Prisändring

Köparen ska betala vid leveransen gällande skatter, tullar och andra offentliga avgifter. Innebär detta en förändring jämfört med vad som gällde vid avtalets ingående ska det avtalade priset höjas/sänkas med motsvarande belopp.

5. Leveransförsening

A. Är säljaren försenad med leveransen och det inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida har köparen rätt att kräva att köpet fullgörs. Säljaren är då, om inte annat skriftligt överenskommits, skyldig att betala ersättning till köparen för förseningen endast med det belopp som säljaren enligt avtal kan erhålla från den som orsakat förseningen.
B. Köparen får häva köpet om säljaren förfarit vårdslöst. Hävningsrätt föreligger dock bara om förseningen är av väsentlig betydelse för köparen.

6. Garanti

A. För nytt fordon svarar säljaren enligt garantivillkor som bifogas avtalet. Denna garanti förutsätter att ev påbyggnad gjorts i enlighet med fordonstillverkarens anvisningar. För påbyggnad, släp och påhängsvagn samt däck, tillbehör och eftermonterad utrustning gäller endast den särskilda garanti som påbyggare resp leverantör utfärdat.
B. För begagnat fordon är säljarens ansvar begränsat till den garanti som bifogats avtalet. Om garanti inte lämnats svarar säljaren endast för att fordonet är trafiksäkert vid leveransen, att det inte är i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta samt för felaktiga uppgifter om fordonet som har inverkat på köpet. Om fordonet betecknats som reparationsobjekt eller skrot är säljaren helt fritagen från felansvar.

7. Reklamation

Vid fel på fordonet ska köparen snarast reklamera till säljaren, dock senast inom två veckor från det han upptäckt eller bort upptäcka felet och inom tolv månader från leveransen. Säljföretaget måste i förväg informeras om och godkänna reparation på annan verkstad.

8. Påföljder vid fel

Säljaren har rätt att avgöra om han vill avhjälpa fel eller omleverera ett godtagbart ersättningsfordon. Om detta blir oskäligt dyrt kan säljaren istället medge prisavdrag eller häva köpet. Vid avhjälpande ska köparen avlämna fordonet på säljstället eller annan av säljaren anvisad verkstad. I övrigt ska avhjälpande ske utan kostnad för köparen. Köparen har rätt att häva köpet om felet är av väsentlig betydelse och säljaren trots skriftlig uppmaning inte inom skälig tid vidtagit någon av ovanstående åtgärder.

9. Ansvarsbegränsning

Säljarens samtliga skyldigheter för leveransförsening och fel är reglerade enligt vad ovan angivits. Köparen har således inte rätt till ersättning för personskada, förmögenhetsskada eller skada på annan egendom än fordonet.

10. Försening på köparens sida

Betalar inte köpare i rätt tid eller avhämtar han inte fordonet inom två veckor efter uppmaning från säljaren har denne rätt att kräva omedelbar betalning eller häva köpet och kräva ersättning med 20 % av det avtalade priset.

11. Registrering m m

Köparen ska betala kostnader för fordonets besiktning, registrering, fordonsskatt, försäkring samt övriga kostnader från och med den överenskomna dagen för leverans. 

12. Betalning

Säljaren har rätt att kräva förskottsbetalning med 10 % av köpeskillingen. Köparen ska, om inte annat skriftligen överenskommits, betala resterande del av köpeskillingen kontant vid avhämtandet och säljaren är inte skyldig att utlämna fordonet förrän hela eller överenskommen del av köpeskillingen kommit säljaren tillgodo.

13. Återtagandeförbehåll

Säljaren behåller äganderätten till fordonet till dess köparen fullgjort samtliga sina betalningsskyldigheter enligt avtalet. Om köparen inte fullgör dessa har säljaren rätt att återta fordonet inklusive den utrustning som omfattas av avtalet. Säljarens rätt att återta fordonet omfattar även annan utrustning som stadigvarande monterats på fordonet och inte kan demonteras utan att detta skadar fordonets ursprungliga skick på så sätt att värdet påverkas i nämnvärd grad. Marknadsvärdet av sådan utrustning ska tillgodoräknas köparen.

14. Kreditköp

Om parterna kommit överens om kreditköp ska betalnings- och övriga kreditvillkor anges i separat bilaga till avtalet.

15. Förbud mot vidareförsäljning av nytt fordon

Köparen intygar att han är slutanvändare av fordonet. Han får inte vidareförsälja nytt fordon eller hyra (leasa) ut sådant fordon med villkor som innebär att äganderätten övergår till hyresmannen efter hyresperiodens slut med automatik eller genom en option. Om ett fordon, utan skriftligt medgivande från säljaren, sålts vidare på ovannämnt sätt inom sex månader från leveransdagen anses det innebära ett brott mot vidareförsäljningsförbudet och säljaren har då rätt till ersättning med 20 % av köpeskillingen. Säljaren har då också rätt att häva övriga avtal om köp med köparen och har även för dessa rätt till en ersättning med 20 % av köpeskillingen. Köparens ersättningsskyldighet enligt ovan är fristående från övriga rättigheter och skyldigheter enligt avtalet och ersättning ska erläggas inom tio dagar från säljarens skriftliga krav.

16. Befrielsegrunder

Båda parter är befriade från att fullgöra avtalet vid oförutsedda händelser (force majeure) som t ex arbetskonflikt, eldsvåda o dyl.

17. Överlåtelse av avtal

Säljaren har rätt att överlåta sina rättigheter enligt avtalet. När sådan överlåtelse gjorts och köparen skriftligen informerats är den nye innehavaren av avtalet ensam berättigad att motta betalning samt i övrigt utöva säljarens rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. Köparen har inte rätt att överlåta avtalet utan föregående skriftligt medgivande från säljaren.

18. Dataöverföring

Köparen är medveten om att fordonet kan innehålla mjukvarusystem som registrerar information om fordonets användning. Köparen accepterar att sådan information nerladdas och överförs till säljaren eller fordonstillverkaren för att bl a användas i utvecklingsprocessen för felsökning. Köparen ansvarar för att de personer som använder fordonet ger sitt samtycke till sådan dataöverföring i den utsträckning som krävs av lagar och förordningar som t ex Direktiv 95/46/EC.

19. Personuppgifter

Säljföretaget behandlar personuppgifter om köparen eller, om köparen är näringsidkare, den eller de personer som representerar köparen. Information om hur säljföretaget behandlar personuppgifter anges i säljföretagets policy för behandling av personuppgifter. Denna policy kommer köparen eller, om köparen är näringsidkare, den eller de personer som representerar köparen få del av i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Policyn finns även tillgänglig på säljföretagets hemsida och i kundmottagningen.

20. Ändringar

Ändringar och tillägg till avtalet ska göras skriftligen för att bli gällande.

Välkommen till Norrlands Bil

Letar du efter personbilar eller lastbilar?

Vi finns i Skellefteå | Malå | Arvidsjaur | Piteå | Luleå
Karriär hos oss? Sök till vår akademi!

Vi finns i Skellefteå | Piteå | Luleå | Kiruna | Malå | Arvidsjaur