Skip to content

MRFs Reparationsvillkor Tunga fordon

Reparationsvillkor för Tunga Fordon

1.Tillämplighet

Dessa bestämmelser gäller vid service och reparationsarbeten åt yrkesmässiga användare av följande fordon: lastbils- och busschassier, färdiga lastbilar och bussar, samtliga med totalvikt över 3.0 tons totalvikt samt påbyggnader, släp- och påhängsvagnar. Villkoren gäller dock inte för arbeten som ska betalas av försäkringsbolag.

2. Allmänt

Verkstaden åtar sig att:
a) utföra arbetet fackmässigt
b) ta tillvara kundens intressen
c) samråda med kunden i den utsträckning som är skäligt

3. Beställning av reparation

A. Avtal om reparation ingås genom att verkstaden tar hand om fordonet för att utföra kundens beställning om inte avtal tidigare ingåtts.
B. Om kunden kräver det ska beställningen bekräftas skriftligen innan arbetet påbörjas. Bekräftelsen/arbetsordern ska innehålla uppgift om:
a) omfattningen av uppdraget
b) överenskommet pris eller timpris vid löpande räkning
c) betalningsvillkor om annat än kontant betalning vid avhämtning
d) tidpunkt när uppdraget ska vara färdigt
e) eventuell faktureringsavgift

4. Pris

A. Har parterna avtalat om fast pris, maxpris eller högsta pris får detta inte överskridas utan medgivande av kunden.
B. Har parterna avtalat om ett ungefärligt pris får detta inte överskridas med mer än 20%.
C. Har parterna inte avtalat om något pris ska kunden betala vad som är skäligt med hänsyn till uppdragets omfattning och aktuella miljöavgifter.
D. Avtalat pris förutsätter att fordonet när det lämnas in är i sådant skick att verkstaden kan utföra arbetet utan yttre rengöring, lossning av last, tankrengöring etc. Skulle så inte vara fallet har verkstaden rätt att utföra dessa arbeten som tilläggsarbeten.
E. Alla priser är exklusive mervärdesskatt om inte annat angivits.

5. Avrådande

Om det beräknade priset står i uppenbart missförhållande till fordonets värde ska verkstaden upplysa kunden om detta. Om kunden ändå vill ha uppdraget utfört ska detta noteras på arbetsordern.

6. Tilläggsarbete

Om det uppstår behov av att utföra ett arbete som inte beställts, men som på grund av sitt samband med uppdraget är lämpligt att utföra samtidigt, ska kunden kontaktas. Om denne inte kan nås inom skälig tid får verkstaden ändå utföra tilläggsarbetet om priset för detta är lågt i förhållande till priset på det avtalade arbetet eller om det finns särskilda skäl att anta att kunden önskar få arbetet utfört i samband med uppdraget eller om arbetet inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för kunden.

7. Inlämning av fordon

Kunden är skyldig att hålla avtalad inlämningstid. Om kunden uteblir, senarelägger eller avbeställer uppdraget senare än ett dygn före avtalad inlämningsdag har verkstaden rätt att debitera kunden en skälig ersättning för arbetstid som inte kunnat utnyttjas samt merkostnader för anskaffade reservdelar.

8. Risken för fordonet m m

A. Verkstaden övertar risken för fordonet när det lämnats till verkstaden och nycklarna överlämnats till behörig representant för verkstaden. Kunden ska informera verkstaden om särskild försiktighet måste iakttas med fordonet eller dess last för att förebygga skada.
B. Verkstaden ansvarar inte för lösa föremål som kvarlämnats i fordonet vilka inte är normala tillbehör till fordonet eller för skador vid till exempel hyttippning på grund av kvarlämnade lösa föremål.
C. Om fordonet efter överenskommelse ska avlämnas genom att ställas ut utanför inhägnat område upphör verkstadens risk när detta gjorts.
D. Risken för fordonet övergår på kunden om denne inte avhämtar fordonet senast dagen efter avtalad avhämtningsdag eller senast dagen efter det han fått meddelande att fordonet är klart för avhämtning.
E. Om fordonet inte avhämtas inom ovan angiven tid har verkstaden rätt till skälig ersättning för förvaring av fordonet.

9. Leveranstid – Leveransförsening

A. Om leveranstid inte överenskommits ska arbetet utföras inom skälig tid.
B. Om uppdraget inte blir klart inom överenskommen tid och detta inte beror på kunden eller befogat till- läggsarbete är denne berättigad till ersättning endast om detta följer av skriftlig överenskommelse. Har sådan överenskommelse träffats skall ersättningen utgå enligt försäkringsbolagens normer för stilleståndsersättning för yrkesmässig trafik.
C. Krav på ersättning för leveransförsening ska göras skriftligen senast en vecka efter avhämtandet.

10. Betalning

A. Om inget annat i förväg avtalats ska kunden betala kontant när fordonet avhämtas. Kunden har rätt att erhålla en specificerad faktura.
B. Verkstaden har rätt att hålla kvar fordonet som säker- het för sin fordran till dess full betalning gjorts.
C. Vid för sen betalning ska kunden betala dröjsmålsränta enligt räntelagen samt skälig ersättning för kostnader för skriftlig påminnelse, inkassokrav m m.

Välkommen till Norrlands Bil

Letar du efter personbilar eller lastbilar?

Vi finns i Skellefteå | Malå | Arvidsjaur | Piteå | Luleå
Karriär hos oss? Sök till vår akademi!

Vi finns i Skellefteå | Piteå | Luleå | Kiruna | Malå | Arvidsjaur